Eetilise käitumise üldpõhimõtted ja eetiline käitumine klienditöös, kolleegide ja koostööpartneritega

1. Meie töö põhialuseks on usk, et iga inimene väärib austust ja lugupidamist ning võimalusi oma võimetele vastavaks eneseteostuseks.

2. Töötame eesmärgiga erivajadustega inimese elukvaliteeti säilitada ja paremaks muuta.

3. Peame kinni suulistest ja kirjalikest lepingutest ning konfidentsiaalsusnõuetest.

4. Meie keskuses ei diskrimineerita kedagi soo, seksuaalse sättumuse, vanuse, välimuse, nahavärvi, keele, rahvuse, sotsiaalse päritolu, varalise seisundi, erivajaduse, usulise veendumuse, poliitilise või muu arvamuse või välise tunnuse tõttu.

5. Me ei levita klientide hulgas oma usulisi ega poliitilisi vaateid.

6. Me kohtleme klienti võrdväärsena ning suhtleme kliendiga täiskasvanulikult ja võrdsel tasandil.

7. Toetame kliendi eneseväärikust, adekvaatset enesehinnangut ning soovi ühiskonda ja oma kodusesse ellu panustada.

8. Kaasame klienti teda puudutavate otsuste tegemisse, väärtustame tema arvamust ning peame seda otsuseid tehes silmas.

9. Toetame kliendi enesemääramisõigust ja usume, et kliendil on esmaõigus teha oma elu puudutavaid otsuseid.

10. Me arvestame kliendi isikupäraga ning püüame mõista kliendi tegutsemismotiive ja mõtteviise.

11. Suuname klienti delikaatselt arukatele otsustele, tunnustame ja respekteerime kliendi isiklikke eesmärke, vastutust ning kodanikuõigusi, mis vastavad tema suutlikkusele ja pädevusele.

12. Lähtume töös kliendiga oma võimaluste ja kompetentsuse piiridest, sh ei anna lubadusi, mida me ei suuda täita.

13. Me jälgime, et kliendid oleksid võimalikult hästi informeeritud ning selgitused neile kergesti kättesaadavad.

14. Me suuname kliente vastutuse võtmisele ning jälgime, et nende õigused ja kohustused oleksid tasakaalus.

15. Teeme koostööd kliendi perekonna ja lähedastega, märkame ja hindame nende panust kliendi arengu toetamisel.

16. Aktsepteerime kliendi ja kaastöötaja õigust privaatsusele ja konfidentsiaalsusele ning kasutame oma käsutuses olevat teavet vastutustundlikult vastavalt asutuses ja Isikuandmete kaitse seaduses kehtestatud korrale.

17. Jagame ja vahetame kogemusi, teadmisi ning teavet kolleegide ja koostööpartneritega ning oleme valmis neid ära kuulama, nõu andma ja neid jõustama.

18. Toetame oma kolleege, märkame ja väärtustame nende panust.

19. Kaitseme kolleege ja koostööpartnereid ebaõiglase kohtlemise ja kriitika eest.

20. Suhtume austusega oma kolleegidesse, asutusse ja erialasse.

21. Panustame eriala arengusse ja võtame sõna riikliku poliitika kujundamisel oma klientide õiguste kaitseks.

22. Kasutame meile usaldatud vara ja ressursse säästlikult, õiglaselt ja vajadustele vastavalt.