Eetilise käitumise põhimõtted

Tallinna Tugikeskus Juks eetilise käitumise põhimõtetes tuuakse välja aktsepteeritud käitumisnormid ja väärtused, millest me oma tegevustes lähtume. Lisaks juhindume me oma töös Eesti Vabariigi seadusandlusest, sotsiaalala töötaja eetikakoodeksist ja rahvusvahelistest õigusaktidest ning konventsioonidest.

Eetilise käitumise põhimõtete eesmärk on tagada teenusekasutajate ja töötajate väärikus ning toetada neid igapäevases elus ja töös. Eetilise käitumise põhimõtted vaadatakse üle vähemalt üks kord kahe aasta jooksul ja vajadusel viiakse sisse täiendused.