Tallinna Tugikeskus Juks

Oleme Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hallatav asutus. Meie keskuse tegevusvaldkonnaks on tööealiste intellektipuudega inimeste tegevusvõime arendamine ja säilitamine.

Missioon

Toetame ja edendame teenusekasutaja ja tema pere heaolu ning toimetulekut ühiskonnas.

Visioon

Oleme parim kompetentsikeskus ja teenäitaja erihoolekande valdkonnas.

Väärtused

Inimesekesksus 

lähtume teenusekasutaja individuaalsetest vajadustest, võimestame teenusekasutajaid, nende lähedasi ning meie töötajaid.

Pädevus ja uuendusmeelsus 

meil töötavad erialase haridusega inimesed, kes on avatud uutele väljakutsetele ja viivad ellu uusi ideid.

Koostöö ja meeskonnatunne 

väärtustame häid suhteid, kaasamist ja meeskonnatööd.

Inimlikkus

suhtume lugupidavalt ja hoolivalt teenusekasutajatesse ning kaastöötajatesse, oleme sõbralikud.

 Tulemustele ja lahendustele orienteeritus

meil on selged eesmärgid ja mõõdikud, leiame igale olukorrale lahenduse.

Hüüdlause

 Jaatame Usume Kuulame Südamega