Eetilise konflikti menetlemise kord

1. Olen tähelepanelik, märkan eetilise käitumise põhimõtetes kokkulepitu vastu eksimist ning reageerin sellele.

2. Rikkumise korral pööran esimesel võimalusel rikkuja tähelepanu tema eksimusele.

3. Ränga või korduva eksimuse korral või juhul kui töötaja ei tunnista oma viga ega võta selle eest vastutust, pöördun töötaja vahetu juhi poole.

4. Vahetu juht esitab eetilise konflikti kohta järelepärimised ja lähtudes saadud vastustest kujundab koostöös juhtkonnaga asutuse seisukoha ning edastab selle asjaosalistele.