Eetilise käitumise üldpõhimõtted ja eetiline käitumine teenuse kasutajatega, kolleegide ja koostööpartneritega

1. Ma kohtlen kõiki inimesi nii, nagu nad seda soovivad ja nagu ma ise soovin, et mind koheldaks.

2. Austan inimesi, kuid vaidlustan nende uskumusi ja tegusid, mis alavääristavad või märgistavad neid endid või teisi inimesi.

3. Väljendan austust kõigi inimeste loomuomase väärikuse ja väärtuslikkuse suhtes oma hoiakutes, sõnades ja tegudes.

4. Minu töö põhialuseks on usk, et iga inimene väärib lugupidamist ning võimalusi oma võimetele vastavaks eneseteostuseks.

5. Töötan eesmärgiga erivajadustega inimeste elukvaliteeti säilitada ja paremaks muuta.

6. Pean kinni konfidentsiaalsusnõuetest ning suulistest ja kirjalikest kokkulepetest.

7. Ma ei diskrimineeri kedagi soo, seksuaalse sättumuse, vanuse, välimuse, nahavärvi, keele, rahvuse, sotsiaalse päritolu, varalise seisundi, erivajaduse, usulise veendumuse, poliitilise või muu arvamuse või välise tunnuse tõttu.

8. Ma ei levita oma uskumusi, usulisi ega poliitilisi vaateid.

9. Kohtlen teenuse kasutajat võrdväärsena ning suhtlen temaga täiskasvanulikult ja võrdsel tasandil.

10. Toetan teenuse kasutaja eneseväärikust, adekvaatset enesehinnangut ning soovi oma elu juhtida.

11. Kaasan teenuse kasutaja teda puudutavate otsuste tegemisse, väärtustan tema arvamust ning pean seda otsuseid tehes silmas.

12. Toetan inimese enesemääramisõigust ning austan ja edendan tema õigust teha oma valikuid ning ise otsustada, kuni see ei kahjusta tema ega teiste õigusi ja seaduslikke huve.

13. Arvestan teiste isikupäraga ning püüan mõista nende tegutsemismotiive ja mõtteviise.

14. Lähtun töös oma võimaluste ja kompetentsuse piiridest, sh ei anna lubadusi, mida ma ei suuda täita.

15. Jälgin, et teenuse kasutajatele suunatud info on kättesaadav ja arusaadav.

16. Suunan teenuse kasutajaid vastutuse võtmisele ning jälgin, et nende õigused ja kohustused oleksid tasakaalus.

17. Teen koostööd teenuse kasutaja perekonna ja lähedastega, märkan ja hindan nende panust tema arengu toetamisel.

18. Hoolitsen oma vaimse ja füüsilise tervise eest ja vajadusel otsin abi.

19. Suhtun austusega oma kolleegidesse, keskusesse ja erialasse.

20. Toetan oma kolleege, märkan ja väärtustan nende panust.

21. Kaitsen teenuse kasutajaid, kolleege ja koostööpartnereid ebaõiglase kohtlemise ja kriitika eest.

22. Märkan töökiusamist ja teavitan sellest töökeskkonna volinikke või juhte.

23. Aktsepteerin kõikide inimeste õigust privaatsusele ja konfidentsiaalsusele ning kasutan oma käsutuses olevat teavet vastutustundlikult vastavalt keskuses ja Isikuandmete kaitse seaduses kehtestatud korrale.

24. Jagan teadmisi ja vahetan kogemusi kolleegide ja koostööpartneritega ning olen valmis neid ära kuulama, nõu andma ja neid võimestama.

25. Kasutan mulle usaldatud vara ja ressursse säästlikult, õiglaselt ja vajadustele vastavalt.