Sotsiaalne rehabilitatsioon

Sotsiaalne rehabilitatsioon on sotsiaalteenus ja selle eesmärk on inimese tegevus- ja osalusvõime arendamine neljas eluvaldkonnas: elamine, õppimine, töötamine, sotsiaalne funktsioneerimine ning lisaks inimese tegevusvõimet piiravate keskkonnategurite kohandamine.

Aitame erivajadustega inimestel saavutada oma elus suuremat iseseisvust läbi enesetõhususe suurenemise ja tegevus- ning töövõime arendamise. Toetame eneseväljendamisvõimaluste ning enesejuhtimise oskuste arengut.
Kasutame rehabilitatsioonitöös juhtumikorralduslikku meetodit ja motiveerivat intervjueerimist, pidades oluliseks kliendikeskset lähenemist. Pakume kompleksset teenust kasutades klienditöös vajaduspõhiselt TEACCH- ning Nordoff-Robbinsi Creative Music Therapy metoodikat, hindamisvahendina tegevuste planeerimisel Hamet e testi ja Visuaalset analoogskaalat.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus (SRT) on teenuse vajaduse määratlemisel koostatud tegevuskava, rehabilitatsiooniplaani või rehabilitatsiooniprogrammi alusel osutatav eesmärgipärane rehabiliteeritavate tegevuste kogum ehk kompleksne teenus.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust osutame järgmistele sihtgruppidele:
 tööealised puuduva töövõimega isikud;
 tööealised puudega või töövõimetud või invaliidsusgrupiga või osalise töövõimega isikud, kes ei ole tööturul aktiivsed (ei tööta, ei õpi, ei ole töötuna arvel).

Sotsiaalse rehabilitatsiooni raames osutame järgmisi teenuseid:
• rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine;
• rehabilitatsiooniprotsessis osalemise juhendamine ja võrgustikutöö;
• rehabilitatsioonitulemuste hindamine;
• tegevusterapeudi, loovterapeudi, sotsiaaltöötaja, eripedagoogi, psühholoogi, logopeedi, arsti, füsioterapeudi, õe ja kogemusnõustaja teenused.

Kõikide spetsialistide (v.a arst) teenuseid osutatakse nii individuaalselt kui grupiteenusena. Arsti teenust osutatakse ainult individuaalselt.

Teenust osutatakse aadressil Kadaka tee 153, Tallinn, 12615.

Tallinna Tugikeskuses Juks osutatakse rehabilitatsiooniteenuseid ilma majutuseta.

Rehabilitatsioonivajaduse hindamise ja rehabilitatsiooni planeerimise-, rehabilitatsiooniprotsessis osalemise juhendamise ja võrgustikutöö- ning rehabilitatsioonitulemuste hindamise teenust osutame ka isiku asukohas Tallinna piires.

Registreerimine sotsiaalse rehabilitatsiooni teenustele toimub järgmistel kontaktidel:
e-post: kaili.ploom-zilmer@juks.ee, juks@juks.ee
telefon: 655 9452, mobiil: 5912 6180

Rehabilitatsioonimeeskond

Ühistranspordiliinidest sõidavad meie lähedale bussid:
1) Kesklinnast: nr 9 (peatus Autobussikoondis), nr 16 (peatus Autobussikoondis).
2) Nõmmelt: nr 33 (peatus Kadaka Selver).
3) Põhja-Tallinnast: nr 33 (peatus Autobussikoondis).
4) Lasnamäelt: nr 12 ja 13 (peatus Autobussikoondis).

Lisainfot sotsiaalse rehabilitatsiooni küsimustes leiab veebiaadressilt:
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee//