Sotsiaalne rehabilitatsioon

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus on sotsiaalteenus, mis on mõeldud puudega või piiratud töövõimega inimese toetamiseks igapäevaeluga toimetulekul. Selle teenuse kaudu aitame õppida, kuidas terviseseisundist tingitud erivajadustega igapäevaselt hakkama saada. Õpetame ja arendame igapäevaelu oskusi, suurendame võimalusi ühiskonnaelus osalemiseks, toetame õppimist ja valmistame ette eeldusi töötamiseks.

Kasutame rehabilitatsioonitöös juhtumikorralduslikku meetodit ja motiveerivat intervjueerimist, pidades oluliseks kliendikeskset lähenemist. Pakume kompleksset teenust kasutades klienditöös vajaduspõhiselt, CARe, TEACCH- ning Nordoff-Robbinsi Creative Music Therapy metoodikat, vaikuseminutite harjutusi, hindamisvahendina tegevuste planeerimisel Hamet e testi ja Visuaalset analoogskaalat.

Eesmärkide saavutamiseks osutame järgmisi teenuseid:

• tegevusterapeudi, loovterapeudi, muusikaterapeudi, sotsiaaltöötaja, eripedagoogi, psühholoogi, arsti (psühhiaatri) ja füsioterapeudi teenust.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse saamiseks pöördu Sotsiaalkindlustusameti poole, kus teenuste konsultant hindab Sinu rehabilitatsiooni vajadust. Kui Sul on vaja sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust, siis sõnastatakse koos selle eesmärk ning seejärel valitakse sobiv asutus. Teenus kestab üldjuhul kaks aastat.

Teenust osutatakse aadressil Kadaka tee 153, Tallinn, 12615 ja vajadusel inimese asukohas Tallinna piires.

Tallinna Tugikeskuses Juks osutatakse rehabilitatsiooniteenuseid ilma majutuseta.

Rehabilitatsioonivajaduse hindamise ja rehabilitatsiooni planeerimise-, rehabilitatsiooniprotsessis osalemise juhendamise ja võrgustikutöö- ning rehabilitatsioonitulemuste hindamise teenust osutame ka isiku asukohas Tallinna piires.

Registreerimine sotsiaalse rehabilitatsiooni teenustele toimub järgmistel kontaktidel:
e-post: kaili.ploom-zilmer@juks.eejuks@juks.ee
telefon: 655 9452, mobiil: 5912 6180

Registreerumisel palume teatada suunamisotsuse number ja otsuse vastuvõtmise kuupäev.

Ühistranspordiliinidest sõidavad meie lähedale bussid:
1) Kesklinnast: nr 9 (peatus Autobussikoondis), nr 16 (peatus Autobussikoondis).
2) Nõmmelt: nr 33 (peatus Kadaka Selver), nr 27 (peatus E. Vilde tee ja tulla läbi pargi või peatusest Autobussikoondis), nr 45 (peatus Autobussikoondis).
3) Põhja-Tallinnast: nr 33 (peatus Autobussikoondis).
4) Lasnamäelt: nr 12 ja 13 (peatus Autobussikoondis).

Lisainfot sotsiaalse rehabilitatsiooni küsimustes leiad Sotsiaalkindlustusameti lehelt

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuste sisu

Rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine
Tegevusvõime, osalusvõime, kõrvalabi ja abivahendite vajaduse ning sotsiaalse ja füüsilise keskkonna ressursside hindamine, hinnangu koostamine koostöös isiku või isiku esindajaga, vajaduse korral motiveerimine rehabilitatsiooniprotsessis osalemiseks.

Isiku hindamine tema tegevuskeskkonnas vajadusel (päevakeskus, kodu, töö, vaba aeg, avalik ruum). Hindamise ja hindamistulemuste ja/või planeeritavate tegevuste fikseerimine rehabilitatsiooni tegevuskavas.

Sotsiaaltöötaja teenus
Nõustamine (informeerimine, juhendamine, jõustamine, motiveerimine) ja teenuste koordineerimine sotsiaalsete probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks. Eesmärk on toetada/ soodustada isiku edaspidist funktsioneerimist, tegevus- ja osalusvõimet. Isiku lähivõrgustiku aktiveerimine, kogukonna ressursside vahendamine, avalike teenuste osutajate ja teiste formaalse võrgustiku liikmete (tegevusjuhendajad, loovjuhendajad, usaldusisik jne) konsulteerimine, et toetada isikut rehabilitatsiooni eesmärkide saavutamisel.


Psühholoogi teenus
Isiku nõustamine tervise olukorrast, isiksusest ja suhetest tingitud probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks. Isiku psühholoogiliste probleemide, seisundi ja tegevusvõime hindamine. Isiku potentsiaali ja valmisoleku arendamine eakohasteks tegevusteks, töötamiseks, õppimiseks ja võimalikult iseseisvaks elamiseks. Võrgustikuliikmete nõustamine ja motiveerimine, et toetada isikut rehabilitatsiooni eesmärkide saavutamisel.


Eripedagoogi teenus
Kognitiivsete, kommunikatsiooni-, sotsiaalsete, õpi- ja muude oskuste arendamine eripedagoogiliste võtetega. Võrgustikuliikmete eripedagoogiline nõustamine, sealhulgas isiku tegevuskeskkonnas (lasteaed, kool, kodu, töö, avalik ruum). Orienteerumis- ja liikumisõpetus (sh valge kepi kasutamine, marsruutide õpetamine jm), punktkirja õpetamine, meelepuudega isikutele igapäevatoimingute õpetamine, kommunikatsioonioskuste õpetamine ja arendamine ning abivahendite vajaduse hindamine ja kasutamise õpetamine, vajaduse korral võrgustikuliikmete osavõtul. Abivahendite vajaduse tuvastamisel, kui puudub õigus abivahendit määrata, vajaliku spetsialisti soovitamine.


Loovterapeudi teenus
Loovus- ja kunstipõhiste meetodite rakendamine tegevusvõime arendamiseks isiku terviseseisundist lähtuvalt psühhoterapeutilisel, funktsionaalsel ja rekreatiivsel tasandil. Isiku ja tema võrgustikuliikmete nõustamine loovtegevuste rakendmiseks isiku tegevuskeskkonnas.

Muusikateraapia on tõhus võimalikult iseseisva toimetuleku toetamisel, enesetunnetuse, kehataju, koordinatsiooni ja motoorika arendamisel, samuti meelte stimuleerimisel. Oluline roll on muusikateraapias isiku eneseväljenduse ja kommunikatsiooni toetamisel, samuti emotsioonide tasakaalustamisel ja sotsiaalsete oskuste arendamisel. Muusikateraapias on kasutusel nii aktiivne (muusikalised tegevused) kui retseptiivne (muusika kuulamine) meetod. Meetodi ja tehnikate valiku tingivad alati konkreetse teenusekasutaja individuaalsed vajadused ja tegevusvõime. Aktiivne muusikateraapia hõlmab endas laulmist, mängu rütmi- ja meloodiainstrumentidel, kehapillimängu, rütmikat ja loovliikumist ning eelpoolmainitu kombineerimist. Olulisemaks muusikalise eneseväljenduse ja suhtlemise viisiks on vaba või struktureeritud improvisatsioon. Kasutusel on ka pedagoogilised tehnikad.


Füsioterapeudi teenus
Isiku motoorse sooritusvõime ja tegevuskeskkonna (päevakeskus, kodu, töö, vaba aeg, avalik ruum) hindamine ning tegevuskeskkonna kohanduste soovitamine (võimaluse korral elluviimine). Individuaalsete liigutuslikku sooritusvõimet ja iseseisvat toimetulekut arendavate, taastavate, soodustavate ja/või säilitavate füsioterapeutiliste programmide (harjutuskavade) koostamine ja rakendamine, mida anda isikule iseseisvaks harjutamiseks oma toimetuleku säilitamiseks või parendamiseks ning tegevuse tulemuslikkuse hindamine koostöös isikuga. Abivahendite vajaduse hindamine, sobiva abivahendi soovitamine ja kasutama õpetamine, võimaluse korral isiku tegevuskeskkonnas. Isiku ja tema võrgustikuliikmete nõustamine, sealhulgas ergonoomilise abistamise võtete õpetamine lähivõrgustiku liikmetele isiku abistamiseks tema tegevuskeskkonnas.


Tegevusterapeudi teenus
Igapäevaelus vajalike oskuste õpetamine, täiendamine ja säilitamine võimalikult iseseisvaks toimetulekuks sealhulgas vajadusel isiku tegevuskeskkonnas (päevakeskus, kodu, töö, vaba aeg, avalik ruum). Abivahendite vajaduse hindamine, sobiva abivahendi soovitamine ja kasutama õpetamine võimaluse korral isiku tegevuskeskkonnas. Isiku ja tema võrgustikuliikmete nõustamine keskkonnakohanduste tegemisel. Võimalikult parima tegevusvõime saavutamine ja säilitamine läbi eesmärgipäraste tegevuste.

Arsti (psühhiaatri) teenus
Isiku terviseolukorra hindamine ja tervise olukorrast lähtuv nõustamine rehabilitatsiooniprotsessi vältel. Rehabilitatsioonimeeskonna liikmete nõustamine valitud sekkumismeetodite ja sekkumiste rakendamisel. Võrgustikuliikmete (sh pere) nõustamine, et toetada isikut rehabilitatsioonieesmärkide saavutamisel.