Eetilise konflikti menetlemise kord

1. Meie keskuse töötaja on tähelepanelik, märkab eetilise käitumise põhimõtetes kokkulepitu vastu eksimist ning reageerib sellele.

2. Rikkumise korral pöörata esimesel võimalusel rikkuja tähelepanu tema eksimusele.

3. Ränga või korduva eksimuse korral või juhul kui töötaja ei tunnista oma viga ega võta selle eest vastutust, pöörduda töötaja vahetu juhi poole.

4. Vahetu juht esitab eetilise konflikti kohta järelepärimised ja lähtudes saadud vastustest kujundab koostöös juhtkonnaga asutuse seisukoha ning edastab selle asjaosalistele.