Ettepanekud, kiitused
ning kaebused

TALLINNA TUGIKESKUS JUKS KIITUSTE, ETTEPANEKUTE JA KAEBUSTE MENETLEMISE KORD Tallinna Tugikeskus Juks (edaspidi keskus) kiituste, ettepanekute ja kaebuste menetlemise kord on loodud, et tõsta klientide, töötajate ja tugivõrgustiku rahulolu, kaasatust ning parandada teenuse osutamise kvaliteeti. 

1. Kiituste, ettepanekute ja kaebuste esitamine (edaspidi tagasiside)

1.1. Tagasisidet võib esitada suuliselt ja kirjalikult.

1.2. Kirjaliku tagasiside aluseks on vastav vorm (Lisa 1), mis on kättesaadav nii keskuse kodulehel kui ka fuajees.

1.3. Suuliselt võib tagasisidet esitada ainult vahetule spetsialistile eeldusel, et ei soovita kirjalikku vastust ning probleem saab kohese lahenduse ega vaja edasist käsitlemist. 

2. Tagasiside käsitlemine

2.1. Kirjaliku tagasiside lahendamist juhib kvaliteedi- ja arendusjuht.

2.2. Tagasiside registreeritakse vastavas kaustas, mis asub kvaliteedi- ja arendusjuhi kabinetis. 

2.3. Tagasiside menetlemise protsessis tagatakse konfidentsiaalsus.

2.4. Anonüümselt esitatud tagasiside vaadatakse läbi, kuid kaebused ei kuulu personaalsele menetlemisele ega vastamisele. 

3. Tagasiside lahendamine

3.1. Tagasiside vastamise ja lahendamise aluseks on EV seadus ” Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seadus”, mis sätestab vastamise aja, mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul selle registreerimisest.

3.2. Tagasiside lahendamise tulemustest informeerib menetleja tagasiside esitajat kirjalikult. Juhul, kui esitaja pole lahendusega rahul, tuleb teda teavitada tema edasistest õigustest. 

4. Dokumentide säilitamine

4.1 Tagasiside menetlemisel kogutud dokumentide säilitamise korraldab kvaliteedi- ja arendusjuht.

4.2 Lõpparuanne tagasiside kohta säilitatakse 2 aastat.