Tallinna Tugikeskus Juks

Oleme Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hallatav asutus. Meie keskuse tegevusvaldkonnaks on tööealiste intellektihäirega inimeste tegevusvõime arendamine ja säilitamine.

Missioon

Toetame erivajadustega inimeste ja nende perede toimetulekut.

Visioon

Tallinna Tugikeskus Juks on professionaalne ja kliendikeskne teenusepakkuja ning tunnustatud kompetentsi- ja koolituskeskus.

Väärtused

Kliendikesksus 

lähtume teenuse kasutaja individuaalsetest vajadustest ja võimestame neid ja nende lähedasi.

Eesmärgistatud juhtimine, eestvedamine 

asutuse juhtimine on selge ja kõigile osapooltele üheselt mõistetav.

Koostöö ja meeskonnatunne 

väärtustame häid suhteid ja meeskonnatööd, need aitavad tagada teenuste järjepidevust ja kvaliteeti.

Professionaalsus ja uuendusmeelsus

meil töötavad erialase haridusega inimesed, kes on avatud uutele olukordadele ja väljakutsetele ning viivad ellu uusi ideid.

Lugupidamine, positiivsus ja sõbralikkus 

suhtume lugupidavalt ja hoolivalt teenuse kasutajatesse ning kaastöötajatesse, oleme sõbralikud.

Hüüdlause

 Jaatame Usume Kuulame Südamega