Igapäevaelu toetamise teenus

Teenuse sisu

Teenuse eesmärk on pakkuda inimesele vajalikku kõrvalabi igapäevaelu tegevustes, võimaldades seeläbi jätkata elamist koduses keskkonnas. Vähendada lähedaste hoolduskoormust, et toetada nende töötamist ning osalemist ühiskonnaelus.

Teenust osutatakse juhtumikorralduse meetodil ja see sisaldab järgmisi tegevusi:
• isiklike ja igapäevaelu oskuste kujundamine arendavatesse tegevustesse kaasamise abil;
• juhendamine sotsiaalsete suhete loomisel, säilitamisel ja võimetekohasel arendamisel;
• juhendamine aja planeerimisel ja vaba aja sisustamisel;
• vajaliku järelevalve tagamine;
• lähedaste nõustamine teenusekasutaja käitumise ja temaga suhtlemise eripäradest;
• muudesse tegevustesse kaasamine, mis on vajalikud igapäevaelu toetamise teenuse eesmärgi saavutamiseks.
Teenusekasutajale koostatakse individuaalne tegevusplaan, mis kooskõlastatakse teenusekasutaja vanema/esindajaga.

Teenuse sihtrühm

Tugikeskuse Juks sihtrühmaks on vaimupuudega isikud. Teenusekasutaja on täisealine ja elab igapäevaselt kodus koos pere ja lähedastega.

Teenusele saamine

Teenuse saamise aluseks on Sotsiaalkindlustusameti suunamisotsus, kus on märgitud teenuseosutajaks Tallinna Tugikeskus Juks.

Kui teenusekasutaja vajab teenust suunamisotsuses märgitud mahust rohkem, on keskusel õigus otsustada, kas ja millises mahus osutatakse teenust lisaks:

• Tallinna elanikele Tallinna linna eelarve vahenditest;
• muu kohaliku omavalitsuse elanikule tema elukoha omavalitsuse eelarve vahenditest ja/või teenusekasutaja omavahenditest igal üksikjuhtumil sõlmitud lepingu alusel.

Teenusega kaasnevad kulud

Teenusekasutaja tasub toitlustamise ning keskuse korraldatud tasulisel üritusel osalemise kulu.
Teenus ei sisalda ravimeid, isiklikke abi- ja hooldusvahendeid. Vajadusel hangib need teenusekasutaja ise ja võtab keskusesse kaasa.

Teenuse töö korraldamine

Teenusekasutajale on kindlustatud teenus Sotsiaalkindlustusameti suunamisotsuses märgitud mahus.

Teenuse mahu määramisel lähtutakse teenusekasutaja tegevusvõimest ja vajadusest ning hoolduskoormust kandva pereliikme abivajadusest (töötamine, teiste pereliikmete hooldamine jmt).

Suveperioodil on keskus suletud viiel järjestikusel nädalal.

Teenust osutatakse kuni 15-liikmelistes rühmades, mis on komplekteeritud arvestades teenusekasutaja tegevusvõimet ja käitumise eripära. Viie teenusekasutaja kohta on vähemalt üks tegevusjuhendaja.
Rühmade komplekteerimisel võetakse arvesse:
• valmisolekut, suutlikkust tegutseda rühmas;
• ligipääsetavust keskuse ruumides;
• teenusekasutajate omavahelist sobivust (tegevusvõimet, käitumise eripära, tervislikku seisundit, huve jne);
• tingimusi suurema juhendamisvajadusega teenusekasutajatele (WC-de arvu ja suurust, dušinurga vajadust, puhkamisvõimalusi jne) ning töötajate hoolduskoormust (arvestatakse, mitu suure juhendamisvajadusega teenusekasutajat on rühmas);
• keskkonna kohandamise vajadust individuaalseks või grupitegevuseks (vajadusel eraldatud kohad individuaalseks tegevuseks);
• vaba teenuskoha olemasolu.

Koostöö teiste asutustega

Teenuse osutamisel tekkinud küsimuste ja probleemide korral tehakse koostööd Sotsiaalkindlustusameti teenuse konsultantide, teenusekasutaja vanema/ esindajaga, keskuse või muu asutuse rehabilitatsioonimeeskonnaga, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga ning teenusekasutaja elukoha linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnaga või linna/vallavalitsuse vastava üksusega jne.

Küsi infot teenuste kohta

Liis Lõhmus
Teenuste juht
511 8768
liis.lohmus@juks.ee