Esinduskogu

Alates 2014. aastast tegutseb meie keskuses klientide esinduskogu, mille kaudu saavad nad kaasa rääkida keskuse arengu, ürituste, õppekäikude ja muude neid puudutavate teemade ning tegevuste osas. Eesmärk on anda klientidele sõna, et keskuses toimuv vastaks nende soovidele ja ootustele. Esinduskogu tööd koordineerivad meil sotsiaaltöötajad.

Esinduskogu koosneb vähemalt kaheksast liikmest. Valimised toimuvad kord kahe aasta jooksul ning kandideerida saavad kõik meie kliendid. Erakorralised valimised toimuvad siis, kui esinduskogu liige lahkub teenuselt või avaldab soovi esinduskogust lahkuda.

Esinduskogu koosolekud toimuvad neli korda aastas ehk kord kvartalis ning neljanda kvartali koosolek toimub koos juhtkonnaga. Koosolekutel arutletakse ürituste, õppekäikude ja igapäevaseid tegevusi puudutavate küsimuste üle.

Lisaks vaatab esinduskogu igal aastal üle järgmised dokumendid:

Konfidentsiaalsuspoliitika
Klientide osalemise poliitika
Klientide õigused ja kohustused
Kiituste, ettepanekute ja kaebuste menetlemise kord
Esinduskogu tööpõhimõtted
Kodukord
Soovitused käitumiseks väljaspool keskust


Meie esinduskogu liikmed on Maria, Vadim, Astrid, Rein, Sergei ja Anastassia.