Esinduskogu

Alates 2014. aastast tegutseb meie keskuses teenusekasutajate esinduskogu, mille kaudu saavad nad kaasa rääkida keskuse arengu, ürituste, õppekäikude ja muude neid puudutavate teemade ning tegevuste osas. Eesmärk on anda teenusekasutajatele sõna, et keskuses toimuv vastaks nende soovidele ja ootustele. Esinduskogu tööd koordineerivad meil sotsiaaltöötajad.

Esinduskogu koosneb kuni kaheksast liikmest. Valimised toimuvad kord kolme aasta jooksul ning kandideerida saavad kõik meie teenusekasutajad. Erakorralised valimised toimuvad siis, kui esinduskogu liige lahkub teenuselt või avaldab soovi esinduskogust lahkuda.

Esinduskogu koosolekud toimuvad neli korda aastas ehk kord kvartalis ning neljanda kvartali koosolek toimub koos juhtkonnaga. Koosolekutel arutletakse ürituste, õppekäikude ja igapäevaseid tegevusi puudutavate küsimuste üle.

Lisaks vaatab esinduskogu igal aastal üle järgmised dokumendid:

  • Teenusekasutajate osalemise poliitika
  • Teenusekasutajate õigused ja kohustused
  • Kiituste, ettepanekute ja kaebuste menetlemise kord
  • Esinduskogu tööpõhimõtted
  • Kodukord
  • Soovitused käitumiseks väljaspool keskust

Meie esinduskogu liikmed on Maria, Vadim, Astrid, Oliver, Aleksandr ja Anastassia.